ඔබේ බ්ලොග් අඩවිය ගැන අපගේ බ්ලොග් අඩවියේ නොමිලේ ලියන්න.

ඔබේ බ්ලොග් අඩවිය ගැන අපගේ බ්ලොග් අඩවියේ නොමිලේ ලියන්න.

              


                           
ඔබේ බ්ලොග් අඩ්විය අපගේ Blog List එක වෙත එකතු කරන්න. බ්ලොග් එකේ URL එක Gmail එකට හෝ  Comment එකක් දාන්න. 

           ඔබේ බ්ලොග් එක ගැන අපේ බ්ලොග් අඩ්වියේ නොමිලේ ප්‍රචාරය කිරීමට අප සූදානම්. ඔබගේ බ්ලොග් අඩවිය හෝ කිහිපයක් ගැන  විස්තර / අපගේ බ්ලොග් අඩවියේ දැමිය යුතු සියලුම විස්තර සහිත ලිපියක් සහ Image එකක් ඇතුලු සියලුම දේවල් මේ  p.m.darshana2@gmail.com gmail එක වෙත  එවන්න.

 මෙය නොමිලේ ලැබෙන අවස්තාවකි.  

No comments:

Contact Us

Name

Email *

Message *

Pageviews